Gärde Widemar, Ingrid

Ingrid Gärde Widemar var dotter till den framstående juristen Natanael Gärde, Han var statsråd i C. G. Ekmans regeringar, riksdagsledamot (fp), regeringsråd och justitieråd. Ingrid skulle följa sin fars spår in i juridiken och politiken. Hon blev advokat med egen rörelse 1945, var riksdagsledamot 1949-1968 och utsågs 1968 till Sveriges första kvinnliga justitieråd.

Hennes publika genombrott kom 1945 med boken Hatt och huva – Hur stat och kommun tillämpa behörighetslagens principer. Ingrid visade i boken att en rad myndigheter systematiskt diskriminerade kvinnor vad gäller lönesättning och befordringsmöjligheter. Boken blev mycket uppmärksammad och hyllad i pressen.

Ingrid Gärde Widemar kom som riksdagsledamot engagera sig i många frågor som rörde de yrkesarbetande kvinnornas situation. Hon kämpade länge för att avskaffa sambeskattningen mellan äkta makar eftersom den innebar en straffbeskattning av förvärvsarbetande kvinnor. Ingrid blev 1946 ledamot i en statlig utredning om detta och hon blev ensam reservant för särbeskattning.

Ingrid var första namn på en riksdagsmotion 1956, undertecknad av kvinnliga ledamöter från Folkpartiet, Högerpartiet och Socialdemokraterna, om att Sverige skulle ansluta sig till ILO-konventionen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete. Först 1962 gick detta krav igenom.

Ett annat krav som Ingrid fick kämpa länge för var gifta kvinnors rätt att bära flicknamn. Reformen genomfördes 1963.

Ingrid ledde kampen i riksdagen för de mycket populära piratradiostationerna Radio Nord och Radio Syd som sände från fartyg på internationellt vatten. Hon kämpade för högertrafik, där hon till sist vann. Hon var en av de ledande i kampen mot proffsboxning. Förbundet infördes 1969.

År 1960 blev hon ordförande i det juridiskt tunga första lagutskottet som behandlade frågor inom straffrättens och civilrättens område. Här kom hennes juridiska kompetens och förmågan att nå bred politisk enighet i komplicerade spörsmål till sin rätt.

Ingrid Gärde Widemar lämnade riksdagen när hon utnämndes till landets första kvinnliga justitieråd 1968. Efter pensionen 1977 kom hon bland annat att vara ordförande Raoul Walleberg-föreningen. Hon hade interpellerat i riksdagen om efterforskningarna av Wallenberg redan 1951.

Olle Nilsson och Brita Åsbrink: Ingrid Gärde Widemar – Stjärna på en liberal himmel (Atlantis 2005).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se