Anna Valera vinner Ohlininstitutets uppsatspris

Nu har årets vinnare i Ohlininstitutets uppsatstävling korats.

Anna Valera har skrivit om möten mellan olika rättsliga traditioner och kulturella synsätt, särskilt i frågor som berör familjelivet. I en tid av ökad globalisering och migration är det ett högaktuellt och spännande ämne. Uppsatsen finns här.

I intervjun nedan beskriver Anna sitt ämne och avslöjar vad hon ska göra med pengarna.

– Grattis Anna Valera, du har vunnit årets uppsatspris!

– Tack så hemskt mycket!

– Vill du kort berätta vad din uppsats handlar om?

– Absolut! Det är så roligt att mitt arbete blivit uppmärksammat på detta sätt.

Min uppsats handlar om möten mellan olika rättsliga traditioner och kulturella synsätt, särskilt i frågor som berör familjelivet, i en tid av ökad globalisering och migration.

När det uppstår tvister mellan individer och rättsförhållandet har kopplingar till flera olika länder, behöver den internationella privaträtten konsulteras. Inom internationell privaträtt är en av de mest avgörande frågorna vilket lands lag som ska tillämpas på tvisten. Denna fråga får särskild betydelse i familjerättsliga ärenden, då de ofta är präglade av olika kulturella traditioner. Uppsatsen ämnar att belysa det svenska rättssystemets utmaningar avseende denna fråga och att ge reflektioner kring vad man behöver beakta vid ett försök att ta sig an dem. För att uppnå detta syfte redogör jag för gällande rätt och hur den internationella privaträtten utvecklats men framhäver också att det finns ett värde i att se till den samhälleliga kontexten och de praktiska konsekvenserna av vissa ställningstaganden. I detta sammanhang uppmärksammas de mångkulturalistiska idéernas roll för jämlikhet och rättvisa, som också kompliceras av frågor kring statens neutralitet och hur kvinnors rättigheter blir påverkade. För att ytterligare åskådliggöra den enorma komplexiteten i frågorna lyfts två konkreta exempel på när religionen, kulturen och traditionerna utmanar det svenska rättssystemet; när de muslimska avtalen om mahr och fördelning av arv enligt islamisk arvsrätt ska bedömas enligt den svenska rättsordningen.

– Lärde du dig något under arbetet som överraskade?

– Jag skulle säga att jag under arbetet främst upplevde en växande insikt om vikten av synkronisering mellan akademisk forskning och praktisk politik för att skapa hållbara juridiska lösningar i samhället. Lagstiftning kan bli föråldrad och kräva en uppdatering. Det är då viktigt att överväga de praktiska konsekvenserna av ett ställningstagande för att säkerställa att det möter dagens och framtidens utmaningar på ett adekvat sätt. Det finns också anledning att vara uppmärksam på att dessa frågor har många olika dimensioner som komplicerar lösningsmöjligheterna. Jag tror i allmänhet att det därför finns ett stort värde i att arbeta tvärvetenskapligt med samhällsfrågor.

– Hur ser de närmaste planerna ut? Fortsätter du den akademiska vägen eller är du på väg ut i arbetslivet?

– För närvarande håller jag på att avsluta min sista kurs inom ramen för juristprogrammet i Uppsala på distans, så jag är precis på väg ut i arbetslivet!

– Har du tänkt göra något särskilt för prispengarna?

– Jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig än! Men när dom är skattade och klara kommer troligtvis den större delen att investeras i sparande för framtida behov och oväntade utgifter. Därefter kommer jag överväga hur jag kan använda en del av pengarna för att stödja projekt eller organisationer som arbetar aktivt för att främja rättvisa och hållbarhet i en internationell kontext, i linje med de frågor jag har utforskat i min uppsats.