Mill, John Stuart

Om alla människor utom en enda hyste en åsikt och blott denna enda vore av motsatt mening, skulle mänskligheten lika litet ha rätt att tysta ned denna enda, som hon, om hon hade makt därtill, skulle ha rätt att tysta ned hela mänskligheten. Om en åsikt vore en personlig egendom utan värde för någon annan än sin ägare, om man blott tillfogade någon privat orätt genom att förhindra honom att hysa den, skulle det vara en viss skillnad om denna orätt blott vederfors ett fåtal eller många. Men det utmärkande för den skada som vållas genom att man undertrycker en åsikt ligger däri att man sålunda begår en stöld från mänskligheten, från de efterkommande såväl som från de nu levande, från dem som avviker från åsikten ännu mer än från dem som hyser den. Om åsikten är riktig berövas de möjligheten att utbyta villfarelsen mot sanningen. Är den oriktig går de miste om en nästan lika stor förmån, nämligen den klarare insikt om och åskådligare bild av sanningen, som uppkommer då denna bild konfronteras med villfarelsen.