Ohlin, Bertil

Ingenting vore oriktigare än föreställningen att om bara staten förhölle sig passiv, skulle ett samhälle av den extremt liberala typen finnas kvar. Det förhåller sig tvärtom så att åtskilliga former av statsingripande, t ex monopolkontroll, kunna göra samhället i viktiga hänseenden mera liberalt än om de privata organisationerna lämnas i full frihet. Det kan ej nog understrykas att utgångsläget för de offentliga åtgärderna ingalunda är ett ‘naturligt’ tillstånd, vilket genom dessa ‘snedvrides’. Själva föreställningen om ett samhälle utan någon offentlig reglering är ohållbar.