Sverige: Reformer

11270792_10206293689238330_998634694_o

Denna lista upptar några exempel på viktiga liberala reformer i Sverige under de senaste 250 åren.

1756  Riksdagen stärks och kungamakten försvagas.
1757  Förordning om storskifte.
1765  Bottniska handelstvånget avskaffas.
1766  Liberal tryckfrihetsförordning med bl.a. offentlighetsprincip.  De omfattande subventionerna till manufakturerna skärs ner.
1776  Spannmålshandeln släpps fri.
1781  Religionsfrihet för invandrade katoliker och andra kristna.
1782  Judisk invandring tillåts.
1802  Viss avreglering av marknadsväsendet.
1807  Riksdagsbeslut om enskifte.
1809  Ny regeringsform byggd på maktdelning. JO-ämbetet inrättas.
1810  Liberal tryckfrihetsförordning. Inrikestullarna avskaffas. Vissa lättnader i skråregleringarna.
1815  Viss avreglering av livsmedelshandeln.
1827  Beslut om laga skifte.
1834  Silvermyntfot som stabiliserar penningväsendet.
1835  Tackjärnstillverkningen släpps fri.
1840  Fångvården humaniseras. Departementalreformen som stärker statsrådens ställning gentemot kungen.
1842  Folkskola införs för flickor och pojkar.
1843  Reformerad kommunal självstyrelse.
1845  Lika arvsrätt för kvinnor och män. Indragningsmakten avskaffas.
1846  Skråväsendet avskaffas och förbudet mot lanthandel mildras. Bergsbruket avregleras.
1847  Socknar och städer åläggs ansvar för fattigvård.
1848  Första aktiebolagslagstiftningen.
1849  Läroverksreform som minskar kyrkans makt över undervisningen och inför reallinjen.
1852  Förbud mot minderårigas nattarbete.
1853
  Kvinnor får undervisa vid mindre folkskolor.
1854  Beslut om stambanenät.
1855  Spö- och risstraffet avskaffas.
1858  Konventikelplakatet, som förbjuder religiösa sammankomster utanför Svenska kyrkan, upphävs. Ogifta kvinnor kan bli myndiga efter ansökan. Rätten  att aga tjänstefolk begränsas.
1859  Folkskoleseminarier och vissa lägre statstjänster öppnas för kvinnor.
1860  Fri ut- och invandring och fri rörlighet inom landet. Det blir möjligt att lämna Svenska kyrkan om man inträder i annat godkänt trossamfund. Husbehovsbränningen förbjuds.
1861  Ett högre lärarinneseminarium öppnar i Stockholm.
1862  Kommunallagar som skapar bättre kommunalt självstyre. Landsting inrättas. Kommunal rösträtt oberoende av stånd (men ekonomiskt starkt graderad). Kvinnor med skattsedel får kommunal rösträtt.
1864  Näringsfrihet. Modern banklagstiftning där räntan släpps fri. Humaniserad strafflagstiftning.
1865  Sverige ansluter sig till det europeiska frihandelssystemet.
1866  Ståndsriksdagen ersätts av tvåkammarriksdagen.
1870  Icke protestantiska trosbekännare kan utses till de flesta statliga ämbeten och bli riksdagsledamöter. Kvinnor får rätt att avlägga studentexamen som privatist och att läsa medicin.
1873  Kvinnor får rätt att avlägga akademisk examen i ett flertal ämnen. Skandinavisk myntunion med guldmyntfot.
1874  Gifta kvinnor kan genom äktenskapsförord få rätt att förvalta sin enskilda egendom och arbetsinkomst.
1881  Barnarbetet begränsas ytterligare.
1884  Ogift kvinna myndig vid 21 års ålder. Gifta kvinnor kan genom äktenskapsförord få förvalta sitt arv. Modern patentlagstiftning.
1889  Kvinnor blir valbara till fattigvårdsstyrelser och skolråd. Första arbetarskyddslagen för vuxna.
1890  Yrkesinspektion och stärkt arbetarskydd för minderåriga och kvinnor.
1891  Statsbidrag till sjukkassor.
1905  Fredlig upplösning av unionen med Norge.
1906  Lag om medling i arbetstvister. Statsbidrag till arbetsförmedlingar.
1909  Kvinnor med rösträtt blir valbara till alla kommunala nämnder.
1910  Första kommunalvalen där kvinnor är valbara.
1911  Första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt för män.
1912  Arbetarskyddsreform.
1913  Folkpension.
1914  Uppluckring av apoteksmonopolet.
1917  Parlamentarismens definitiva genombrott.
1918  Fattigvårdsreform som förbjuder bortauktionering av barn och fattiga samt ålägger kommunerna att bygga ålderdomshem. Arbetsolycksfallsförsäkring.
1919  Första kommunalvalen med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Åtta timmars arbetsdag. Kvinnor valbara till landstingen.
1920  Sverige går med i Nationernas förbund.
1921  Första riksdagsvalet där kvinnor har rösträtt och är valbara. Gifta kvinnor blir myndiga. Dödsstraffet avskaffas i fredstid.
1923  Ett stort antal statliga ämbeten öppnas för kvinnor.
1924  Ny barnavårdslag.
1927  Läroverksreform som bl.a. öppnar de statliga läroverken för kvinnor.
1928  Kollektivavtalslag och arbetsdomstol.
1931  Statsbidrag till moderskapshjälp (en form av föräldraförsäkring).
1938  Kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet, förlossning eller giftermål. Liberalare abort- och preventivmedelslagstiftning.
1945  Alla statliga ämbeten utom präst och militär öppnas för kvinnor.
1949  Liberal tryckfrihetsförordning. Även modern blir förmyndare till sina barn.
1951  Sverige ansluter sig till Bretton Woods-systemet. Religionsfrihetsreform.
1954  Gemensam nordisk arbetsmarknad.
1958  Kvinnor får bli präster i Svenska kyrkan.
1960  Sverige går med i Efta.
1962  Sverige ansluter sig till ILO-konventionen om lika lön för lika arbete för män och kvinnor. Nattarbetsförbudet för kvinnor avskaffas.
1970  Första valet till enkammarriksdagen. Sambeskattningen avskaffas.
1972  Fria affärstider. Anställda för representation bolagsstyrelserna.
1973  Frihandelsavtal med EG. Pappaledighet.
1974  Liberalare abortlag.
1979  Jämställdhetslag och Jämställdhetsombudsman. Närradio.
1980  Stärkt skydd för medborgerliga fri- och rättigheter.
1983  Försvaret yrken öppnas helt för kvinnor.
1989  Stor skattereform.
1991  Yttrandefrihetsgrundlag. Friskolereform.
1992  Förbundet mot privat arbetsförmedling avskaffas.
1993  Liberal telelagstiftning. Privat lokalradio tillåts.
1994  Handikappreform. Pensionsreform. Pappamånad.
1995  Sverige går med i EU.
2008  Ny diskriminieringslagstiftning och Diskrimineringsombudsmannen.