Sverige: Litteratur

11270792_10206293689238330_998634694_o

Denna litteraturlista upptar inte böcker om enskilda liberaler eftersom sådan litteratur finns i respektive personartikel. Här finns i stället dels ett antal översiktsverk om svensk liberalism, dels ett urval av liberala klassiker – alltså texter som har haft stor betydelse för den liberala idéutvecklingen i Sverige eller som av andra skäl kan ha särskilt intresse för dagens läsare.

Ahlmark, Per m.fl.

Unga liberaler (Bonniers 1961). En debattbok där ”halmhattsgenerationen” första gången väckte uppmärksamhet.

Almqvist, CJL

Journalistik, I och II (Gidlunds 1989). En samling av Almqvists journalistik.

Berg, Fridtjuv

Folkskolan såsom bottenskola (1883; återutgiven av Lärarförbundet 1992). Sveriges viktigaste utbildningspolitiska debattbok.

Berggren, Håkan & Nilsson, Göran B

Liberal socialpolitik 1853-84 (Uppsala universitet 1965).

Bergström, Hans

Next Mission: Finn människans telefonnummer – och andra framtidsbilder (Bokförlaget DN 2000). En samling artiklar ur DN.

Björkenlid, Bertil

Kvinnokrav i manssamhälle (Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 1982). Avhandling om LKPR.

Bremer, Fredrika

Hemmen i den Nya Världen (1853-54; återutgiven av Brombergs 1983). En dagbok skriven under två års resa i Nordamerika och Kuba.

Brusewitz, Axel

Kungamakt, herremakt, folkmakt – Författningskampen i Sverige 1906-1918 (Tiden 1951, nyutgåva Prisma 1964).

Chydenius, Anders

Den Nationnale Vinsten (1765; finns digitalt på lysator.liu.se/runeberg/). Den första viktiga skriften om ekonomisk liberalism på svenska.

Det var så vi började – Liberala kvinnor

(LT 1979). Om liberala kvinnor under 1900-talet.

Eskilsson, Lena

Drömmen om kamratsamhället – Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad 1925-35 (Carlssons 1991).

Florin, Christina

Kvinnor får röst – Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse (Atlas Akademi 2006). Boken bygger på brevväxlingen mellan sex liberaler i den kvinnliga rösträttsrörelsen.

Forsskål, Peter

Tankar om Borgerliga friheten (1759; återutgiven av Rediviva 1984 och i Gyllene Äpplen – Svensk idéhistorisk läsebok, del 1, Atlantis 1991). Den första skriften på svenska som innehåller ett skarpt försvar för yttrandefriheten.

Gustafsson, Lars

För liberalismen – En stridsskrift (Norstedts 1981). En debattbok då vänstervågen började ebba ut och liberala idéer fick större spridning.

Hedin, Adolf

Hvad folket väntar af den nya representationen – femton bref från en demokrat till svenska riksdagens medlemmar (1868). En serie tidningsartiklar som Hedin samlade i bokform. Ett heltäckande liberalt program formulerat på ett lysande sätt.

Hedin, Marika

Ett liberalt dilemma (Symposion 2002). Beskriver socialt tänkande i början av 1900-talet, då liberala tänkare som Ernst Beckman, Emilia Broomé och GH von Koch dominerade debatten på området.

Hedström Huveröd, Susel

Kvinnor som murbräckor – Idéhistoriska strövtåg med Ellen Key som referenspunkt (Carlssons 1989). Behandlar kvinnliga pionjärer under perioden 1875-1914.

Holmberg, Håkan

Liberal ideologi (Folkpartiet 1987). En introduktion till den liberala traditionen i Sverige och internationellt.

Holmberg, Håkan (red.)

Liberala pionjärer (Uppsala Publishing House 2002). Uppsatser om framträdande liberaler, företrädesvis under 1900-talets första decennier.

Johansson, Göran

Liberal splittring, skilsmässa – och återförening (Göteborgs universitet 1980). Avhandling om de liberala partierna från 1910-tal till 30-tal.

Johnson, Anders

Alla tiders FPU (FPU 1984). Den liberala ungdomsrörelsens första 50 år.

Johnson, Anders

Liberalismen och dess fiender (Folkpartiet 1993). En samling av 400 svenska och internationella citat från liberaler och antiliberaler.

Johnson, Anders

Kämpande liberalism – Folkpartiet 100 år (Folkpartiet och Informationsförlaget 2002). Om den organiserade liberalismens 1900-tal.

Johnson, Anders

De gjorde skillnad – Liberala kvinnor från Anna Maria Lenngren till Marit Paulsen (Folkpartiet 2009).

Kjellgren, Ragna

Kvinnor i politiken (LT 1971). Antologi med bidrag från tidskriften Tidevarvet.

Kleberg, Olof (red)

Stridsfrågor och stilbildare – Liberal press i 100 års samhällsdebatt (Uppsala Publishing House 2005). En antologi med historiska uppsatser om liberalt ledarskrivande med anledning av Vänsterpressföreningens 100-årsjubileum.

Knutson, Ulrika

Kvinnor på gränsen till genombrott – Grupporträtt av Tidevarvets kvinnor (Bonniers 2004). Behandlar gruppen kring den kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad.

Lagerroth, Fredrik

Frihetstidens författning – En studie i den svenska konstitutionalismens historia (Bonniers 1915). En avhandling som väckte mycket starka känslor, eftersom den utkom vid en tidpunkt när kampen mellan parlamentarism och kungamakt nyss hade ställts på sin spets.

Larsson, Sven-Erik

Mellan Palme och Bohman – Liberala strategier (Bonnier Alba 1992). Om folkpartiets agerande under 1970- och 80-talen.

Liberal ideologi och politik 1934-1984

(Folkpartiet 1984). Forskarantologi som huvudsakligen behandlar folkpartiets första 50 år.

Linder, Erik Hjalmar

Liberal i vänstervirvlar (Natur och Kultur 1970). Samlade artiklar från andra halvan av 1960-talet som bl.a. kommenterar den framväxande vänstervågen.

Lundquist, Lennart

Fattigvårdsfolket – Ett nätverk i den sociala frågan 1900-1920 (Lund University Press 1997)

Moberg, Vilhem

I egen sak (Ordfront 1984). En samling av Mobergs samhällspolitiska artiklar.

Molander, Per

Akvedukten vid Zaghouan – En essä om stat, moral och liberalismens framtid (Atlantis 1994). Om liberal idéhistoria och om liberalismen som fundament i samhällsbygget.

Norberg, Johan

Den svenska liberalismens historia (Timbro 1998). En bred skildring av svensk liberalism som dock i huvudsak utelämnar organiserade liberaler efter ståndsriksdagens avskaffande.

Ohlin, Bertil

Fri eller dirigerad ekonomi (FPU 1936, återutgiven av Folkpartiet 1982). Författaren utvecklar här den socialliberalism som sedan skulle bli den organiserade liberalismens signum.

Ohrlander, Kajsa

I barnens och nationens intresse – socialliberal reformpolitik 1903-30 (Almqvist & Wiksell 1992)

Rönblom, Hans-Krister

Frisinnade landsföreningen 1902-1927 – Skildringar ur den liberala organisationsrörelsens historia i vårt land (Saxon & Lindström, 1929).

Rösträtten 80 år – Forskarantologi

(Justitiedepartementet 2001). En forskarantologi utgiven med anledning av den allmänna rösträttens 80-årsjubileum.

Röttorp, Paula W m.fl.

Alla tiders LUF (LUF 2005). Om FPU/LUF 1984-2004.

Segerstedt, Torgny

När stormen klarar sikten (Ordfront 1980). Artiklar ur GHT 1933-45 av Sveriges främste antinazist.

Sjögren, Mikael

Fattigvård och folkuppfostran – Liberal fattigvårdspolitik 1903-1918 (Carlssons 1997).

Svensson, Waldemar

Politiska tankelinjer (Frisinnad Tidskrifts förlag 1954). En personligt färgad bok som ger både djupa och breda perspektiv på liberalismens roll i samhället.

Tingsten, Herbert

Tyranniet begär förtroende (Timbro 1992). Texter i urval av Per Ahlmark.

Vallinder, Torbjörn

I kamp för demokratin – Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900 (Natur och kultur 1962).

Vallinder, Torbjörn

Från Kjellberg till Zweigbergk (Sveriges Vänsterpressförening 1965). Om Vänsterpressföreningens historia.

Våra läromödrar och lärofäder – Jämställdhetskämpar i svensk historia från 1700-tal till 1900-tal

(Jämo 2000). Porträtterar 38 svenska jämställdhetskämpar.

Wägner, Elin

Vad tänker du mänsklighet? (Norstedts 1999). Ett urval texter om feminism, fred och miljö.

Zetterberg, Kent

Liberalism i kris – Folkpartiet 1939-1945 (Liber 1975). En avhandling om folkpartiet under beredskapsåren.