Wibble, Anne

Wibble delade sin pappa Bertil Ohlins intresse för samhällsekonomiska spörsmål och utbildade sig till ekonom. Innan hon blev politiker undervisade hon i nationalekonomi och arbetade bl.a. som utredare. Från 1980 var hon politiskt sakkunnig i samordningskansliet under den borgerliga regeringsperioden. Efter regeringsskiftet 1982 knöts hon till folkpartiets riksdagskansli och blev chef där 1983. Som ett resultat av den s.k. Westerbergeffekten i 1985 års val blev hon själv invald i riksdagen och utsågs till partiets talesman i ekonomisk politik. Hon medverkade i denna egenskap bl.a. till ”århundradets skattereform” som förhandlades fram 1989/90 med den socialdemokratiska regeringen och hon fick se folkpartiets gamla devis ”det måste löna sig att arbeta” bli verklighet.

Som finansminister fick hon hantera den djupaste valuta- och ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Kombinationen av inflationsdriven överhettning i slutet av 1980-talet och kollapsen för det europeiska valutasamarbetet i början av 90-talet på grund av finansieringen av Tysklands återförening, gjorde hennes statsrådsperiod till en svår tid där hennes ekonomiska kunskaper, starka psyke, stora arbetskapacitet och inre trygghet var viktiga tillgångar. De åtgärder som då genomfördes – åtstramningen och kostnadslägesförbättringen i de två krispaketen hösten 1992 och saneringsprogrammet i den s.k. Natalieplanen, riksbankens självständighet, avregleringar t.ex. inom telekom, avskaffandet av ett perverst bostadsfinansieringssystem, och en ny budgetordning, m.m. – lade grunden för det ekonomiska uppsving svensk ekonomi genomgick under andra halvan av 1990-talet.

Alla som kände Wibble kan vittna om hennes chosefria och anspråkslösa personlighet. Politiken gav hon sig in i av djupt känd ideologisk övertygelse, en livslång fascination för samhällsekonomiska frågor och en stark vilja att förändra Sverige i liberal riktning. Hon hade en exceptionell arbetskapacitet när så krävdes, men också en ovanlig förmåga att helt koppla av när det var tid för det. Många gånger utnyttjade medarbetare hennes närvaro under sena kvällar och nätter för att ventilera någon fråga i lugn och ro med henne, men egentligen var dörren alltid öppen för alla dem som ville framföra idéer eller diskutera något med henne.

Wibbles ledarstil var lyssnande och saklig. Idéer, argument och fakta prövades förutsättningslöst och prestigelöst, oavsett vem avsändaren var. I sin egen gärning visade hon mod att stå för en djup inre övertygelse samtidigt som hon hade en sällsynt förmåga att lyssna till och visa respekt för andra uppfattningar.

För många ekonomiskt och politiskt intresserade yngre kvinnor var Anne Wibble en förebild. Om hennes många kvinnliga medarbetare på finansdepartementet myntades uttrycket ”Wibbles flickor” – själv var hon dock alltid noggrann med att påpeka att hon valde kompetens, inte symboliska kvoteringar, och att hon själv aldrig känt sig motarbetad p.g.a. sitt kön i det mansdominerade gebit hon valt att verka inom.

När Anne Wibble lämnade politiken 1997 var det inte för tillbakablickande memoarskrivande, utan en ny karriär i näringslivet som lockade. Från sin nya position som chefekonom vid Industriförbundet fortsatte hon att aktivt delta i samhällsdebatten ända till dess att cancern omöjliggjorde detta.

Wibble utkom 1994 med Två cigg och en kopp kaffe (Ekerlids förlag). Hennes tid som finansminister finns delvis dokumenterad i På jakt efter ett nytt ankare – från fast kronkurs till inflationsmål (SNS Förlag 2003) med Lars Jonung som redaktör, om kronfallet och den ekonomiska politiken därefter, i kapitlet ”I stormens öga med strid på flera fronter” av Carl B Hamilton och Ulrika Stuart. Även Bengt Dennis 500% (Bokförlaget DN 1998) ger en bild av Anne Wibble som finansminister.

År 2000 inrättades Anne Wibbles Minnesfond som åren 2001-2004 delade ut pris för föredömligt och nydanande samhällsengagerat ledarskap. Sedan 2005 anordnas i stället ett seminarium till Anne Wibbles minne. Se vidare: ohlininstitutet.org/minnesfonden.htm

Ulrika Stuart
ulrika.stuart@foretagarna.se