Smith, Adam

Adam Smiths första stora arbete var inom moralfilosofin, The Theory of Moral Sentiments (1759). Där analyserar han etiken bakom människors uppträdande i en social miljö. Men mest känd är han genom sin bok An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Genom detta verk blev Smith både den ekonomiska liberalismens och nationalekonomins fader. Hans idéer fick stor betydelse för den ekonomiska politikens utformning, först i Storbritannien och därefter i allt fler länder – en utveckling som alltjämt fortgår.

De avgörande idéerna till Wealth of Nations fick Smith under en resa till Frankrike och Schweiz 1764-66. Han företog resan som informator åt den unge hertigen av Buccleuch. I Frankrike kom Smith i kontakt med François Quesnay – en fransk nationalekonom och grundläggande teoretiker för den fysiokratiska skolan, som kritiserade flera av de regleringar av ekonomin som präglade de flesta länder vid denna tid.

Smith tog i Wealth of Nations avstånd från den merkantilistiska politiken, som gick ut på att staterna skulle sträva efter största möjliga överskott i handelsbalansen. I stället borde politikens mål vara största möjliga välstånd för medborgarna. Detta uppnåddes genom näringsfrihet, fri konkurrens samt fri handel inom och mellan länder. Smith förespråkade också offentliga insatser inom utbildningsområdet.

Av stor betydelse var att Smith bröt med tanken att ekonomin var ett nollsummespel, där den enes vinst är den andres förlust. Alla kan vinna på ökad ekonomisk frihet. Framåtskridandets drivkraft är människors egenintresse, som genom marknadsekonomins ”osynliga hand”, träder i allmänintressets tjänst:

”Varje individ strävar efter att använda sitt kapital så att dess avkastning erhåller största värde. I allmänhet syftar han ej till att befrämja samhällsintresset; ej heller vet han hur mycket han befrämjar det. Han beaktar endast sin egen säkerhet, bara sin egen fördel. Och härvid leds han av en osynlig hand att befrämja ett ändamål, som inte var någon del av hans avsikter. Genom att arbeta för sitt eget väl befrämjar han ofta samhällsintresset mer effektivt än när han verkligen avser att befrämja det.”

Wealth of Nations (Nationernas välstånd) har aldrig i sin helhet översatts till svenska. Men i Den osynliga handen – Adam Smith i urval (Timbro 1994) finns ett fylligt urval av texter från den boken liksom från The Theory of Moral Sentiments.

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se