Dahrendorf, Lord (Ralf)

Dahrendorfs liv beskriver en förunderlig livsbana: barndom och uppväxt under nazism och världskrig följd av akademisk karriär och politiska uppdrag i det framväxande nya Europa, i Bonn och i Bryssel. Därpå följde framskjutna roller i några av Storbritanniens ledande akademiska institutioner och ledamotskap i det brittiska överhuset.

Dahrendorf har under sitt liv publicerat en lång rad betydelsefulla böcker med sociologisk och statsvetenskaplig inriktning. Den bok som lämnat det djupaste intrycket på oss är Life Chances – Approaches to Social and Political Theory (Wiedenfeld & Nicolson 1979). Det är den bok som lanserade begreppet ’livschanser’ som då och då dyker upp i den politiska debatten.

I Dahrendorfs tappning har begreppet en komplex innebörd. Det är bra för människor att ha möjlighet att träffa fria val, menar Dahrendorf, val som avser alla områden i livet: utbildning, konsumtion, bosättning, relationer, opinionsyttringar, yrkesverksamhet, familjeliv, religionsutövning, resor – etc. etc. Men det är inte valfrihet i sig som skapar innehåll och mening i människors liv enligt Dahrendorf. Valfrihet får sin mening i förhållande till de bindningar, det sammanhang i vilka människor lever. På engelska väljer Dahrendorf svåra ord för att fånga detta spänningsförhållande; när vi skriver valfrihet så är Dahrendorfs uttryck ”options”. Och när vi talar om bindningar och sammanhang är originaluttrycket ”ligatures”. För att klargöra spänningsförhållandet spetsar han till resonemanget. Bindningar utan möjlighet att träffa egna val; det är liktydigt med slaveri. Å andra sidan – fri tillgång till alla tänkbara alternativ utan meningsskapande sammanhang är kaos och anomi.

Detta är den rika och komplexa idévärld ur vilken tanken om ’livschanser’ har sprungit. Den som vill värna om och utvidga människors livschanser måste försöka förstå både sammanhangens, gemenskapernas och tillhörigheternas roll och betydelse och den enskilda människans rätt och möjlighet att själv välja position i detta spänningsfält. Att läsa Life Chances – dessvärre ännu inte utkommen på svenska – är ett bra sätt att börja. Vi har själva försökt sätta in Dahrendorfs tänkande i ett svenskt sammanhang i boken Livschanser och välfärd (red. I Hägg och L Arvedson, SNS 1987).

En av Dahrendorfs många böcker finns på svenska. I Efter 1989 – Moral, revolution och det civila samhället (SNS 1999, original på engelska 1997), en samling uppsatser och föredrag diskuterar Dahrendorf livschanserna i Karl Poppers öppna samhälle. Vilka kitt är godtagbara i det öppna samhället? Hur skapas meningsfullhet som ger livschanserna innebörd i ett rörigt samhälle fullt av konflikter, vilka enligt Dahrendorf ”är en fantastisk drivkraft till förändring”? Medborgarskapet och det civila samhället är grundbultar i det öppna samhället.

Lennart Arvedson
larvedson@pof.se

Ingemund Hägg
ingemund.hagg@fek.uu.se