Cobden, Richard

En av de viktigaste händelserna för den internationella utvecklingen under 1800-talet var då Storbritannien på 1840-talet slog in på en frihandelslinje. Drivande bakom denna politik var de så kallade manchesterliberalerna, en grupp ekonomer och företagare med anknytning till handelskammaren i Manchester. Ledande företrädare för denna inriktning var John Bright och Richard Cobden.

Cobden kämpade för frihandel, näringsfrihet, religionsfrihet, militär nedrustning, internationell skiljedom och antikolonialism. Han var starkt kritisk till statliga regleringar av och subventioner till näringslivet. Däremot förespråkade han ett offentligt undervisningsväsende och han ville förbjuda vissa former av barnarbete.

Cobden var en av elva syskon i ett litet jordbrukarhem i södra England. 1828 blev han delägare i ett textilföretag i London och fyra år senare flyttade han till Manchester där han så småningom blev en framgångsrik storföretagare. 1838 var han med om att grunda en förening i Manchester som skulle verka för spannmålstullarnas avskaffande. Året efter bildades en nationell rörelse, Anti-Corn Law League, men samma syfte. Denna organisation var bl.a. med om att finansiera grundandet av tidskriften The Economist 1843.

Cobden inledde ett intensivt agitationsarbete som 1841 förde honom till en plats i underhuset. Han ansågs som en av sin tids främsta vältalare och han drog stora åhörarskaror till sina offentliga möten. Det som till sist bröt ner motståndet mot spannmålstullarna var den svältkatastrof som drabbade Irland 1845. Året efter avskaffades spannmålstullarna. 1849 avskaffades även navigationsakten som hade begränsat utländska fartygs rätt att idka handel på Storbritannien.

Cobden fortsatte sitt arbete för frihandel och 1860 lyckades han få till stånd en frihandelstraktat med Frankrike. Avtalet innebar ett genombrott för en princip som sedan dess har utgjort en grundbult i det internationella frihandelssamarbetet, nämligen mest-gynnad-nations-principen (som innebär att en handelsfördel som ett avtalsslutande land ger till ett land också ska ges till alla andra avtalsslutande länder). Flera europeiska länder anslöt sig till detta frihandelssystem, däribland Sverige 1865.

Nicholas C. Edsall: Richard Cobden – Independent Radical (Harvard University Press 1986) och Wendy Hinde: Richard Cobden – A Victorian Outsider (Yale University Press 1987).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se