Berg, Fridtjuv

Berg valde att gå i sin faders, Anders Berg, fotspår och bli folkskollärare. Han gick på lärarseminariet i Göteborg och fick sedan tjänst i Finspång 1875, där han själv hade gått och där fadern var verksam. Från 1881 var Fridtjuv Berg verksam i Stockholm.

Kort efter flytten till Stockholm kom han att engagera sig i lärarfackliga aktiviteter, dels som medarbetare i Svensk läraretidning från 1882, dels i styrelsen för Sveriges allmänna folkskollärareförening från 1886. Under många år var han tidningens redaktör och föreningens ordförande.

Genom skriften Folkskolan såsom bottenskola 1883 (återutgiven av Lärarförbundet 1992) blev han sin tids främste skoldebattör. Han var bekymrad över att folkskolan på många håll hade stora brister. De familjer som kunde satte därför sina barn i privata skolor. Berg ville göra folkskolan till en gemensam bottenskola för alla barn och skapa en koppling mellan denna skolform och läroverken. Detta fordrade bland annat en höjning av lärarnas status, både lönemässigt och professionellt.

Berg strävade efter att lyfta folkskolans undervisning till en högre nivå. Sagan och dikten skulle få ett större utrymme på bekostnad av meningslösa minnesläxor. Han kom att engagera några av landets främsta författare till en serie läseböcker för skolorna, bl.a. Selma Lagerlöf som skrev Nils Holgersson 1906-07.

Han invaldes riksdagen 1891 och i sin första motion krävde han reglering av arbetstiderna. Berg anslöt sig 1895 till det nybildade folkpartiet. Han skrev det nya partiets program tillsammans med David Bergström. Det innehöll bland annat krav på rösträttsreform, vidgade medborgerliga fri- och rättigheter, fredlig uppgörelse med norrmännen om unionen, skolreformer, en rättvisare fördelning av skattebördorna, arbetarskydd och ekonomiskt skydd vid arbetsoförmåga.

Fridtjuv Berg var ecklesiastikminister i Staaffs bägge regeringar, ”den förste folkskolläraren vid konungens rådsbord”. Under den första regeringsperioden lyckades han åstadkomma en reglering av folkskollärarnas lönefråga och stärka småskollärarnas rättsliga ställning. Dessutom genomförde han en stavningsreform som ogillades starkt av de konservativa.

Under sin andra ministerperiod såg han till att en folkskoleöverstyrelse inrättades, att folkskollärarutbildningen reformerades och beslut fattades om en förstärkning av folkskoleinspektionen. Dessutom ökades anslagen till folkhögskolor och folkbibliotek.

Berg finns porträtterad av Gunnar Richardson i Håkan Holmberg (red): Liberala pionjärer (Uppsala Publishing House 2002).

Anders Johnson
anders@skriftstallet.se