Uppsatstävlingen 2020 avgjord!

Uppsatstävlingen avgjord!

Erica Wide är 2020 års vinnare av Ohlininstitutets uppsatspris. Uppsatsen heter ”Exporting Privacy A Study on the Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights to Foreign Mass Surveillance” 

Motiveringen lyder: 

Masteruppsatsen, examensarbetet,  ”Exporting Privacy A Study on the Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights to Foreign Mass Surveillance” lyfter högaktuella rättsliga frågor på ett nydanande sätt. I fokus för analysen står territorialitetsfrågor rörande den Europeiska konventionen till skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (EKMR). Författaren studerar hur långt konventionens territoriella tillämpning sträcker sig och vänder fokus mot dem som inte befinner sig i något av de länder som ratificerat konventionen. Det är dessa individers utsatthet när det gäller massövervakning (jämför artikel 8 EKMR om rätten till privatliv) som är föremål för den rättsliga analysen då Erica Wide analyserar hur EKMR kan anses vara tillämplig vid massövervakning. I denna välskrivna uppsats presenteras och prövas såväl gamla som nya modeller när det gäller extraterritoriell tillämpning av ett internationellt fördrag, såsom EKMR.