Liberala principer för religiösa klädkoder och tillväxthämmande korruption – prisutdelning och seminarium 27/1

Uppsatstävling FB-annons kopia

Ohlininstitutets återkommande uppsatstävling har denna gång fått in rekordmånga bidrag. Efter ett gediget juryarbete lett av Professor Karl Wennberg har nu två uppsatsförfattare utsetts till vinnare. Prisutdelning och seminarium om liberala principer för religiösa klädkoder och tillväxthämmande korruption kommer att hållas onsdagen den 27 januari på Bellmansgatan 10. Vinnarna är:

Henrik Dahlquist för uppsatsen ”Oblique Intentions, non-neutral motives and Pseudo-Neutrality: Exploring the Tensions Within Liberal Neutrality in light of the Doctrine of Double Effect and the French Burqa Ban”. Motiveringen lyder:

”För en väl genomförd argumentation rörande tillämpningen av begreppet liberal neutralitet i praktisk politik. Författaren gör en viktig distinktion mellan motiv och motiveringar och visar att liberal politisk teori fokuserar på den senare kategorin.

Följden blir att neutralt hållen argumentation kan användas som stöd för reformer som inte syftar till neutral behandling av individer. Författaren har därmed visat på en lucka i det liberala förhållningssättet till neutralitet som bör ägnas ökad uppmärksamhet.”

Den andra vinnaren är Sebastian Jävervall för uppsatsen ”Can Economic Growth Curb Corruption? The Development of Bribery in Times of Crisis”. Motiveringen lyder:

”För en väl genomförd teoretisk och empirisk studie om relationen mellan korruption och fattigdom. Författaren presenterar en gediget designad och pedagogiskt presenterad analys av hur nedgångar i ekonomisk tillväxt ökar mutbetalningar, inte tvärtom.

Uppsatsens genererar ny vetenskaplig kunskap av stor vikt för utvecklings- och demokratiarbete i utvecklings- och övergångsländer. Författaren har därmed visat vetenskaplig förmåga att klargöra relationen mellan ekonomisk tillväxt och korruption ur ett utvecklingsekonomiskt perspektiv.”

Ohlininstitutet och Liberal Debatt arrangerar den 27 januari ett seminarium i Ohlininstitutets lokaler på Bellmansgatan 10 för att uppmärksamma pristagarnas fynd. Det bjuds på dryck och lättare förtäring.

17:30 Dörrarna öppnar
18:00 Program med efterföljande mingel
Anmälan görs via länken här.
Varmt välkommen!