Ny bok om separation mellan kyrka och stat

Särställning för ett visst religiöst samfund är inte förenligt med religionsfrihet för medborgarna. Det hävdar författarna av den nya boken Separation of Church and State in Europe, som givits ut av det europeiska liberala nätverket European Liberal Forum (ELF) i vilket Ohlininstitutet ingår.

En av redaktörerna är Ingemund Hägg, professor emeritus vid Uppsala universitet och ledamot av Ohlininstitutets stiftelseråd.

– I Sverige skildes kyrka och stat år 2000. Men det var endast en partiell separation. Banden mellan trossamfundet Svenska kyrkan och staten är många och starka. Det är inte förenligt med en stat som ska vara neutral inför alla trosuppfattningar. Fortsatta reformer i riktning mot mer långtgående separation behövs, säger han.

I boken, som redovisar religiösa samfunds förhållande till staten i Sverige, Norge, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, Slovenien och Grekland, visar författarna olika försök till och vägar för separation mellan kyrka och stat. De redogör också för liberala principer för religionsfrihet och den neutrala staten samt för den diskussion som pågår i EU. Kapitlet om Sverige har den något tillspetsade rubriken ”Sweden – Secular Population and Non-Secular State” Det är författat av Ingemund Hägg.

Boken Separation of Church and State in Europe finns tillgänglig på universitetsbiblioteken i landet. Det har tyvärr inte gått få särskilt många exemplar av boken till Sverige.

För information om hur man kan få tillgång till boken och andra frågor, kontakta gärna Ingemund Hägg på ingemund.hagg@fek.uu.se

Utdrag ur recension av boken Separation of church and state in Europe
Av David Wirmark i Frisinnad tidskrift nr 1 2009, s. 14-16

[I ett inledande kapitel] för Ingemund Hägg och den italienske skribenten Giulio Ercolessi en högintressant diskussion om de liberala principerna och kraven på separation. De finner att inget land nått ända fram till den helt sekulära och i religiöst hänseende neutra staten och att europeiska liberaler därför steg för steg bör kräva ytterligare reformer. Därigenom, konstaterar de, slår man vakt om den enskilda människan och hennes värdighet och förstärker själva kärnan i vår europeiska identitet.
[Kapitlet om Sverige av Ingemund Hägg] utmynnar i sju förslag till reformer som han anser väsentliga. Några av dem bör kunna genomföras relativt snabbt… andra ter sig rimliga men kommer att fordra mer tid och debatt, andra återigen är jag tveksam till (t.ex att inte kyrkoavgift eller avgift till annat trossamfund ska kunna tas ut vid beskattningen). Men alla sju förslagen bör diskuteras och Hägg ger bra bränsle till debatten.